کد خبر : 6730
Print Print Print
همزمان با سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی رخ داد:

تجمع غیرقانونی پیشکسوتان در منزل حسن آقا دواچی!

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۰

Image title

سربداران نیوز/نیم تیغ آفتاب زمستانی "دی" که هنوز نیمهجانی داشت، از روی دیفال، کمی درون کوچه بن بست منتهی به منزل قهرمان بی چون وچرای کشتی خراسان و دیار سربداران را گرم می کرد. روز (پنجشنبه 17 دی) و ساعت ازیازده نگذشته بود. حاج علی جهانی به رسم این یکسال گذشته، تماسی گرفت و از یک تجمع غیرقانونی خبر داد! در آن تجمع، اتفاق خوبی گویا نیفتاده بود! گزارش های اولیه حاکی از آن بود که همه این عزیزان "پیشکسوت ورزش دیار سربدارانهستندو متأسفانه هر یک از آنها که برای خود و شهرمان نیز ستاره ای بی بدیل در عرصه ورزشبوده اند.

ایشان بدون توجه به آیین نامه های داخلی و خارجی و بدون کسبصدور مجوز از اداره فخیمه "ورزش و جوانان" شهرستان،مرتکب جرم شده و به دیدار یکی از چهره های بی تکرار ورزش شهرمان رفته بودند! ابتداتعجب کردم که چرا باید این دوستان بدون مجوز دست به این تجمع غیرقانونی بزنند! اماوقتی علت آن را جویا شدم، متوجه شدم شخص مورد نظر یکی از چهره های استثنایی ورزشسبزوار "حسندواچی" است!به هرحال آن روز روزِ درگذشت جهان پهلوان "غلامرضا تختی" بهانه مناسبیبود تا بنده نیز که بخت بسیار بلندی داشتم، جمع را همراهی کنم و به هر کیفیت اینکه همه اهالی کشتی قدیم سبزوار به یکباره در منزل استاد دواچی، گرد هم آمده بودند،نیز بی علت نبود.

خبر به همین سادگی و بی آلایشی بود! "استادمسعود فروزان، محمدعلی فتاحی، علی کریمی، محمود خوانساری، استاد اکبر مشکانی، حاجعلی جهانی، جناب میلانی، آقای جوادیان، آقای حلبیان و مسعود ناظری" نشستند ودرباره گذشته خیلی صحبت کردند. آنها در این نشست انگار نیازی نمی دیدند کسی به اسممسئول (شما بخوانید مأمور!) از آنها قدردانی و احیانا تجلیل خاص کند. شاید اگربرای کسب خبر هم به جمع ایشان نمی رفتم، اتفاق خاصی هم نمی افتاد. مثل همه رسانههای دیارمان که این روزها برای خود از انتخابات، آبشخوری ساخته اند و به لطایفالحیلی افراد را محکوم می کنند و دیگری را تحقیر تا نامزد مورد وثوق ایشان راجلوتر از دیگران نشان دهند!

پیشکسوتان اما گویی جمع را فضایی مناسب برای تورق خاطراتکرده بودند، آنها گذشته ای رنج آور از ورزش دیارمان را در کمتر از یک ساعت مرورکردند. کسی چه می دانست که هر یک از آنها خود در بستر بیماری اند اما برای دیدنحسن خان دواچی، عذر و بهانه را کنار گذاشته بودند.

یاد خیلی ها به میان آمد، از آقای "اخوان" و شوخی هایشبا "محمدتقیخان مجمع"، گرفته از کفتربندهای "کربلاییخسرو داوطلب"در گود زورخانه که وقتی کسی را در آغوش می گرفت، امکانرهایی از آن دام، برایش ناممکن بود. تا کشتی های آقایان "فالنجیو عرب و محمود تقدسی"! حرف زیاد بود، از حمید و احمدجاجرمی، از سیدحسن نقیب زاده، محمد و حسن بزرگی، محمود جمیلی، طبالچی (رهبران)،کاظم اخباری، غلامرضا جاجرمی، جهانگیری، ولی عتباتی، علی عظیمیان، میرزا ذوالجلالیهم حرف به میان آمد.

چهره درهم تکیده حسن دواچی برای لحظه ای مرا برآن داشت تاعکس پشت سرش را براندازی دیگر کنم! عکسی که 6 تا 8 نفر از سروکول او بالا رفتهبودند و او محکم ایستاده بود. یلی بوده برای خودش! و امروز در پاسخ به مزاح "اکبرمشکانی" کهمی گوید: الان هم می توانی این نفرات روی کول خودت نگه داری!؟ خیلی آرام پاسخ میدهد: خیر! و آهی می کشد و تکرار می کند: دیگر نمی توانم!

نیم ساعتی می گذرد، به تعارف شیرینی و میوه می گذرد، دیگراناز وضعیت او حرف می زنند و او گوش می دهد، هرچه باشد همه برای دیدن او آمده اند واز گذشته حرف می زنند. وقتی از همه جا سخن به میان می آید، او باز هم لبخند زنانتنها گوش می دهد تا اینکه با تک بیتی، تنهایی اش را بیرون می ریزد:

کفاره شراب خواری های بی حساب

مخمور در میانه ی مستان نشستن است

از حاضران می خواهم از استاد دواچی خاطره ای تعریف کنند ویا حسن دواچی را برای اهالی سبزوار و خوانندگان صدای ملت، معرفی اش کنند.

حسن دواچی خودش خاطره ای تعریف می کند که به هنگام کشتیگرفتن از استاد فروزان در عین حالی که می دانسته او را می برد، اما از رویارویی باایشان هراس داشته است. او تأکید می کند این راز را تا امروز برای کسی تعریف نکردهاست و الان که آقای فروزان در جمع هستند، تعریف می کنم. استاد فروزان با لبخندی،می گوید: استاد دواچی همیشه جانانه مبارزه می کرد.

چالش برای قهرمانی 40 سال پیش سبزوار در رقابتهایآموزشگاههای خراسان

در حین تعارفات این بزرگان متوجه حکایتی می شوم که حاجمحمدعلی فتاحی آن را نقل می کند. می گوید: شاید خاطره ای شنیدنی از مسابقاتدوومیدانی آموزشگاه ها در شهرستان بیرجند برای بروبچه های امروزی جالب باشد کهوقتی این تیم به میدان مسابقه می رود ناقص بود و در همه رشته های نماینده نداشتیم،ازجمله کروژدهی بود، او از دونده های خوب شهرستان بود که نتوانسته بود رضایتخانواده را بگیرد و از همان سبزوار تیم را همراهی نکرده بود. مرحوم مرادعلیکبیران، اعلام می کند اگر کروژدهی در این دوره شرکت می کرد، سبزوار قطعا قهرمانمسابقات استان می شد! ناگهان حسن دواچی او را به کناری می کشد و آقای کبیرانلبخندی معنی دار می زند و به بروبچه های تیم و کادر فنی تیم سبزوار اعلام می کندکسی حق ندارد جایی از کروژدهی سخنی به میان آورد و حرفی بزند!

کسی اتفاقا چیزی نگفت و ناگهان در آغاز رقابت دو 800 متر،ناگهان گوینده ورزشگاه اسم او را خواند و کروژدهی با همان مدال طلا، سبزوار راقهرمان مسابقات کرد. اما...! به راستی وقتی کروژدهی تیم را همراهی نکرده بود، یکمدال طلا چگونه نصیب تیم سبزوار می شود و قهرمانی استان بدست می آید! آن روز مرحوممرادعلی کبیران، یک "کروژدهی" از مرحوم اسدالله بیدخوری می سازد!یعنی با گریم حسن دواچی، اسدالله بیدخوری می شود کروژدهی!!؟ اتفاقا وقتی بلندگواسم کروژدهی را اعلام کرد، حتی کادر فنی هم متوجه غیبت او نشد و نمی دانستند که اوهمان بیدخوری است!!

در این جلسه خبر درگذشت دکتر سیروس غنی را به جمع اعلام میکنم. او فرزند دکتر قاسم غنی و از بستگان محمدعلی فتاحی است، ایشان می گویند بلهپیکر مرحوم قاسم غنی نیز در سواحل سانفرانسیسکو به خاک سپرده شده است.

استاد فروزان نیز از وعده های همیشگی تربیت بدنی یا همان اداره ورزش و جوانان می گوید و تأکید می کند باید شکرگزار خدا بود که اگر کسیهمچون ابوالفضل میرعلی دست از حمایت ورزش بردارد، دیگر این شهر نمی تواند در ورزشسرش را بالا بگیرد. ایشان می گوید: چند شب پیش برای باشگاه ذوالفقار (ورزشخانهمرحوم نقیب زاده) بودم که سیدمجید، قبض 400 هزار تومانی گاز را در دست داشت!انصافا آیا این باشگاهها درآمدزا هستند!؟

اینجای کار که می رسد استاد فتاحی حدیثی از امیر مومنانامام علی(علیه السلام) نقل می کند که فرمودند: وَقِّروا کِبارَکُم یُوَقِّرکُمصِغارُکُم (پیرانتان را حرمت نهید تا کودکانتان شما را حرمت نهند) اما چه سود کهانگار همه این احادیث برای قاب گرفتن و بنر چسبانیدن بر در و دیوار مناسب شده است.

و خلاصه وقتی حرف از تآتر "مهدیخان کاشمری" وحضور "ایرجمهدیان" بهمیان آمد، تازه یادمان آمد، خیلی پیش تر از استاد ماستیانی، این حسن دواچی بودهاست که در نمایشنامه های قدیم، وقتی هنوز بانوان اجازه فعالیت هنری نداشته اند، باگریم بسیار هنرمندانه اش، چگونه صحنه را پر کرده است.

شنیدنی فراوان دارند، وقتی قرار است پای صحبت ایشان بنشینی،دیگر باید قید زمان را زده باشی.

کاش مسئولان یا همان به قول دوستان که می گویند مأموران، سراز لاک بی قیدی خارج کنند و در زمانی که امثال حسن آقا دواچی در قید حیات هستند اورا محترم بشمارند، اینان نیاز مالی ندارند بحمدالله اما آیا نباید کسی از ایشانسراغی بگیرد!؟

آقای فروزان در پایان می گوید: اینجا ذکر یک نکته بسیارضرورت دارد که گفته شود، پیشاهنگی سبزوار تنها به همت این مرد (حسن دواچی) شکل وقوام گرفت، اگر امروز کسی چیزی بگوید، مطمئن باشید ادعایی کذب است. آقای دواچی با24 دانش آموز خود نه تنها در کشور به عنوان پیشاهنگ ممتاز مطرح بودند، بلکه همهاین دانش آموزان، به کشورهایی نظیر انگلیس، هند، کویت، ترکیه، یونان، پاکستان وخلاصه بسیاری از کشورها سفر کردند.

اما استاد دواچی هم زبان به گله می گشاید و درحالی که خودشنیاز به توجه دارد می گوید: محمود خوانساری دوسال است روی تخت در منزل بیمار است وحتی یک مقام مسئول برای سرکشی از او نیامد.

احساس سنگینی در دستانم احساس می کنم. دلم می خواهد برخیزمو بیرون بروم. اما نمی شود انگار دور از نزاکت است که پیش از پیشکسوتت برخیزی وبیرون بزنی. ناچار منتشر می مانم تا به محض اولین خداحافظی من نیز همراهی اشکنم...

منبع:صدای ملت

 

 


نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...
ورزش

اگر اسپانسری برای حضور در لیگ برتر اعلام آمادگی کند تیم هندبال سبزوار معرفی می شود

ورزشکاران جوان سبزواری زندگی نصرااله پهلوان را کاوش کنند!

چشمی:4 تا ابـد برای استقـلال است

دریا ساختن پیشکش! بگذار تُنگ را پر از آب کنم

تجمع غیرقانونی پیشکسوتان در منزل حسن آقا دواچی!

سبزوار قهرمان چهارمین دوره جام هویزه شد

بی وفایی برخی مدیران جوین به وعده های ۶ ماه قبل خود به قهرمان شنای کشور !

رضابیات با نایب قهرمانی در جام بین المللی جهان پهلوان تختی به عضویت تیم ملی در آمد

دیگر به اختلافاتمان با هیئت استان فکر نمی‌کنیم

سبزوار در تب نبود مدیر برنامه محور در ورزش همچنان می سوزد!

تا سال آينده لژيونر نمي‌شوم

سرانـه فضای ورزشی سبزوار پـاسخگوی ورزش کاران نیست

داورزنی: ظریف از تیم ملی والیبال خط نخورده و باید صبور باشد

نبرد‌های دیدنی در هفته نخست لیگ پانزدهم

وقتی کواچ انتقادها را نمی‌پذیرد

حضور افراد متفرقه در میکسدزون ورزشگاه ثامن و ایجاد بی نظمی

بلاتر بار دیگر رئیس فیفا شد

پاکیائو مصدوم بوده/ شکایت از مشت‌زن فیلیپینی

پیروزی مقتدارانه هندبال ثامن الحجج(ع) سبزوار بر منیزیم فردوس

توقف بارسامقابل دپور درشب خداحافظی ژاوی

جشنواره گل بی حاصل رئال برابر ختافه

پذیرش تبلیغات در سربداران نیوز